Zuid-Kennemerland

Het fietspad dat de provincie Noord-Holland wil aanleggen door een deel van de Waterleidingduinen is in strijd met de Flora en Faunawet en daarom mag er geen toestemming voor worden gegeven. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland deze week geoordeeld. De zaak tegen de vergunning voor het fietspad was aangespannen door Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de gemeente Zandvoort die een omgevingsvergunning had verleend aan de provincie voor het aanleggen van het fietspad.
De provincie had al in 2016 willen beginnen met de aanleg van het fietspad, dat loopt vanaf de ingang van de duinen bij de Oase in Vogelenzang, naar de ‘natuurbrug Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan in Zandvoort. Voor het grootste deel loopt dat tracé over een bestaande dienstweg, maar deels over een aan te leggen pad. Het voert door Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. Er lopen ondermeer zandhagedissen rond. Op het fietspad zouden die dieren kunnen worden doodgereden.

Zij behoren tot een inheemse beschermde diersoort en bij Faunawet (artikel 9)  is het verboden deze te doden of te verwonden. De rechtbank verwees in dit verband ook naar de uitspraak  van de Raad van State van mei dit jaar die oordeelde dat elke doding van een inheems beschermd dier, opzettelijk of niet, leidt tot overtreding van artikel 9.

Ook andere aspecten van het gebied zijn meegewogen: het betreft zeldzaam grijs duingebied, en er leven naast de zandhagedis ook de nauwe korfslak en de meervleermuis.  De provincie had extra onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Arcadis en die kwam tot de conclusie dat het gebied geen extra schade zou lijden door aanleg van het fietspad. Stichting Natuurbelang betoogde ook op grond van rapporten het tegendeel en de rechter ging met de eisende partij mee: aanleg van het fietspad kan wel degelijk schadelijke gevolgen hebben voor het natuurgebied, zo oordeelde de rechter. Bovendien liet de rechter meewegen dat het recreatieve fietspad geen dwingend openbaar belang dient.
Hoe het verder gaat met het fietspad is de vraag. Het tracé is bedoeld als verbetering van de fietsroute vanuit de Haarlemmermeer naar Zandvoort. Alle gemeenten en de provincie hadden groen licht gegeven. Bovendien was de aanleg van het fietspad voorwaarde voor de Europese Unie en de provincie bij het toekennen van hun subsidie voor de natuurbrug Zandpoort.