Zuid-Kennemerland

Ambitieus collegeprogramma, met prijskaartje: OZB flink omhoog

Meer participatie door de inwoners, meer aandacht gericht op elk van de vijf dorpskernen, meer maatwerk, grootscheepse opknapbeurten voor schoolgebouwen, en minder eenzaamheid. Deze doelen staan in het Collegeprogramma 2018-2022 dat vorige week is gepresenteerd, een half jaar na de verkiezingen en een paar weken voor de behandeling van de begroting in de Bloemendaalse gemeenteraad. Een ambitieuze doelstelling, aldus burgemeester Elbert Roest op een persbijeenkomst, en deze heeft dan ook een  prijskaartje. De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat met 12-17% omhoog als het aan het college ligt.

Het college gaat met de bevolking in gesprek om een beeld te krijgen van hun leefomgeving. Elke week zal burgemeester in een van de dorpskernen te zien en te spreken zijn. Roest: “Zijn de scholen levensvatbaar, krijgen de sportverenigingen voldoende aanwas, hoe gaat het met de besturen van de verenigingen en organisaties? Met die informatie kunnen we gezamenlijk plannen maken.” Hij geeft aan dat het project Vogelenzang Vitaal een proef is geweest. In die dorpskern is de afgelopen jaren in nauw overleg met de inwoners een plan van de grond getild om het vergrijzende dorp leefbaar te houden ondermeer met een woningbouwplan, een actief Dorpshuis en aanstelling van een dorpscoördinator.

Desgevraagd ziet hij kern Bennebroek als kandidaat voor een tweede participatieproject. “Ik  heb daar de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd.  Allerlei organisaties, van dodenherdenking tot Sinterklaasintocht en feestweek hebben een grote zorg die ze alle delen: bestuursleden zijn steeds moeilijker te vinden. De kerkelijke gemeenten hebben in de kern ook zo hun kwetsbaarheid, met kerkgebouwen die duur zijn in onderhoud. Hun horizon reikt niet verder dan vijf jaar. As een kerk sluit wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de begraafplaats? We kunnen achteroverleunen en kijken wie er als eerste omvalt maar dat willen we als gemeente natuurlijk niet.”

Wat in Bennebroek in elk geval hoog op de agenda van het college staat is de verplaatsing en nieuwbouw van de brandweerkazerne. De vrijwillige brandweer is nu gehuisvest in het gebouw van de voormalige gemeentewerf maar dat verkeert in te slechte staat.

Woningproject Randweg
Op de persbijeenkomst werd duidelijk dat het college opgeteld zo’n 500 nieuwe woningen voorziet tot 2025.  Deels zijn dat al eerder geplande projecten zoals Dennenheuvel en Park Vogelenzang. Nieuw is een initiatief van ontwikkelaar Wibaut om aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen, bij de opslagplaats voor strooizout, 100 betaalbare appartementen te bouwen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Minimaal tweederde ervan valt onder sociale huur, de rest is middeldure huur.

Verder wil het college initiatieven ondersteunen om eenzaamheid terug te dringen. 43% van de Bloemendalers ouder dan 65 zegt zich matig tot zeer eenzaam te voelen, landelijk ligt dat cijfer op 33%. Kerken bieden traditioneel  een sociaal netwerk, maar die organisaties worden ook steeds kleiner. Het college denkt aan nieuwe vormen van ontmoeting in de kernen, zoals bijvoorbeeld Sociëteit Aerdenhout door Welzijn Bloemendaal.

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) heeft als wens scholen en sportterreinen rookvrij te maken. Dat gebeurt door gesprekken met de organisaties en een campagne samen met de GGD. De hockeyverenigingen zijn al uit eigen beweging rookvrij geworden.

OZB
De gemeente Bloemendaal heeft geen financiële ruimte voor de ambities. Er is een tekort op de begroting en de schuldenlast is hoog. Bovendien vallen binnen kort precariorechten van ruim 750.000 euro per jaar weg. Grond die de gemeente te gelde kan maken heeft de gemeente nauwelijks. Om serieuze problemen te voorkomen, aldus Roest moet binnen de organisatie een miljoen euro worden bezuinigd, worden aandelen Eneco verkocht (levert 10-13 miljoen euro op), en zou de OZB met 12-17% omhoog moeten. Die is in Bloemendaal jarenlang gelijk gehouden. De totale woonlasten per maand per koopwoning, dus inclusief onder meer rioolheffing, zijn in 2019 in de plannen gemiddeld 15 euro duurder.
Hoe de politiek erover denkt zal duidelijk worden in de begrotingsbehandelingen, met allereerst aan zet: de commissie Bestuur en Middelen op 18 oktober.