Zuid-Kennemerland

‘Morrelen aan democratie in Bloemendaal’

Er is flinke politieke commotie ontstaan in Bloemendaal over een voorstel van het college van B en W om de informatievoorziening aan raadsleden in te perken. Aanleiding zijn onder meer de diverse vragen gesteld door raadsleden waarmee inzage is gemoeid in e-mails en correspondentie in de kwestie Elswoutshoek. Deze verzoeken “hebben de (schijn) van belangenverstrengeling in zich” en ook is “onduidelijk welk algemeen maatschappelijk belang” met deze vragen is gediend, schrijft het college. Diverse partijen hebben met ongeloof op het voorstel gereageerd. “Het college wil op deze manier aan de democratische rechten van raadsleden morrelen,” aldus Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal (VDB) in een persbericht. Woensdag 4 juli staat op het op de agenda van de raad.

Op grond van artikel 169 derde lid van de Gemeentewet mogen raadsleden het college vragen om informatie tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang. De gemeente stelt dat vragen over het dossier Elswoutshoek door raadslid Rob Slewe (tevens mede-eigenaar van landgoed Elswoutshoek) recent zijn afgewezen omdat die (zakelijke) privéaangelegenheden raakt of gaat om zaken die nog onder de rechter zijn. Volgens de landsadvocaat die door de gemeente is ingeschakeld om advies, klopt die motivatie: “Door in dit dossier om inlichtingen te vragen, worden in feite privébelangen behartigd. Zou het college vervolgens toch de vragen beantwoorden,dan werk zij in feite mee aan deze vorm van belangenverstrengeling.”

 

In het advies wordt tevens gesteld dat het uiteindelijk “aan de (meerderheid van) de raad is om te bepalen of de opvatting van het college wordt gedeeld dat het niet opportuun is de gevraagde inlichtingen te verschaffen dan wel of het openbaar belang daadwerkelijk aan de orde is.”

In de vergadering  van 4 juli vraagt het college de raad in te stemmen met nieuwe kaders voor raadsvragen. Het betreft niet alleen het niet beantwoorden van vragen over kwesties die onder de rechter zijn of de (schijn) van belangenverstrengeling hebben.  Het gaat veel verder: ook wil het college geen vragen beantwoorden die “onvoldoende zijn gemotiveerd.” Verder wil het college goedkeuring van de raad voor een voorlopige stand still inzake  Elswoutshoek. De komende maanden wordt waarheidsvinding gedaan in dit dossier en om dit onderzoek in stilte te kunnen laten verlopen wil het college geen vragen beantwoorden over Elswoutshoek.

‘Procedurele wanorde’
Henk Schell, fractievoorzitter van de PvdA in een eerste reactie: “Ik kan me geen raad in Nederland voorstellen die even gaat inkaderen waarover wel en niet geantwoord mag worden. Het college moet gewoon de wet volgen in deze, en dat is het dan. Ik vind het onbegrijpelijk dat het college aan de raad vraagt deze nieuwe raadsvragen-lijn te bekrachtigen. De raad gaat over de vragen en het college over de beantwoording ervan. Procedurele wanorde, iets anders kan ik dit niet noemen,” aldus Schell. In zijn ogen moet een raadslid wiens vraag niet in behandeling wordt genomen zelf politieke actie ondernemen. Bijvoorbeeld een motie indienen waarin wantrouwen wordt uitgesproken aan het adres van het college.
Hart voor Bloemendaal tot slot in een persbericht op de eigen website over de inperking van het vragenrecht : “Dit zet de weg open om onbehoorlijk bestuur onder de mat te vegen, fouten te verbergen, de positie van wethouders en burgemeesters veilig te stellen.”