Zuid-Kennemerland

Rechter: afschot herten toegestaan

Damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Stichting De Faunabescherming had het zo graag gewild: verbod op afschot van damherten in de duinen van Zuid-Kennemerland in elk geval tot de rechter komende zomer uitspraak had gedaan. Maar de voorzieningenrechter in Haarlem besliste afgelopen week anders. Het afschot mag plaatsvinden, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hoeft de ontheffing die zij had verleend niet te schorsen.
De voorzieningenrechter stelt dat het “niet op voorhand aannemelijk is dat de ontheffing, eventueel na verdere onderbouwing, niet in stand zal kunnen blijven [in de bodemprocedure, komende zomer – red.]”. Verder vindt de rechter dat er inderdaad sprake is van gevaar voor het verkeer op de weg, zoals de provincie stelt. In het Fauna Beheer Plan van de provincie wordt gemeld dat er jaarlijks zo’n vijftig aanrijdingen met damherten plaatsvinden.
Verder gaat de voorzieningenrechter niet inhoudelijk in op het beheerplan. Zo laat de rechter uitspraken over of er nu wel of geen schade aan de biodiversiteit in de duinen is vanwege de enorme aantallen damherten, over aan de rechter in bodemprocedure.
Stichting De Faunabescherming reageert teleurgesteld. Op de website is onder de kop ‘Het damhert heeft verloren’ te lezen dat de rechter “volledig voorbijgaat” aan het belang van de damherten zelf. “Wij gaan er nog wel van uit dat wij de rechter tijdens de bodemprocedure op basis van de informatie van deskundige wetenschappers er van zullen kunnen overtuigen dat het afschot niet noodzakelijk is, zoals de provincie betoogt, maar juist uitermate schadelijk is voor de natuurwaarden in dit gebied. Voor een deel van de damherten zal dat helaas te laat komen”.
Van 1 april tot 1 september wordt overigens niet afgeschoten, zo staat in het Fauna Beheer Plan.

Medestander van de Faunabescherming is de Dierenbescherming. Deze klinkt strijdbaarder dan de collega-organisatie: ‘Besluit over doden damherten is nog niet definitie’, staat op de website te lezen. “De Dierenbescherming betreurt de gang van zaken, maar blijft zich met haar juristen onverminderd inzetten om de levens van de herten in de duingebieden te redden. Alle hoop is nu gevestigd op de uitkomst van de bodemprocedures”.

In de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland lopen naar schatting 800 damherten rond, in de Amsterdamse Waterleiding Duinen rond de 3500. Het streven is om die aantallen terug te brengen tot respectievelijk 200 en 800. Volgens de provincie is dat nodig om de biodiversiteit in de duinen terug te krijgen. De damherten, die met name de laatste jaren explosief in aantal zijn toegenomen, hebben bijvoorbeeld het ree geheel verdrongen, en bloeiende planten worden nauwelijks nog aangetroffen.