Zuid-Kennemerland

Toch alle informatie aan raadsleden, ‘zonder voorbehoud’

Het college van Bloemendaal gaat raadsleden “zonder voorbehoud” alle informatie verstrekken die zij opvragen. Dat is meegedeeld op een persbijeenkomst afgelopen vrijdag. Open kaart dus. Een week eerder in een extra raadsvergadering had het college voor flinke commotie gezorgd vanwege de wens van het college om het stellen van vragen aan voorwaarden te verbinden. Geen informatie die in strijd is met het openbaar belang zoals brieven die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden, en geen vragen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Een brief daarover werd uiteindelijk na een tumultueus debat ingetrokken.

Het informatierecht is vastgelegd in de Gemeentewet, artikel 169 lid 3 en is bedoeld om raadsleden hun controlerende taak te kunnen laten uitvoeren. Burgemeester Elbert Roest benadrukte dat de inlichtingenplicht “heilig“ is en dat de brief nooit de intentie had gehad om de raad te beperken. Excuses wilde het college op de persbijeenkomst niet maken, wel enige spijt betuigen:  Achteraf had de brief zo niet gemoeten, omdat die heeft geleid tot een juridische discussie in de raad, aldus de burgemeester. “Misschien was het handiger geweest als er ‘discussienota’ boven het stuk had gestaan.” Wat het college wilde is de discussie met de raad aan gaan over de veelheid van en de dilemma’s rond de informatieverzoeken die worden ingediend en de belasting hiervan voor het ambtenarenapparaat.

De overgrote meerderheid van vragen zijn gesteld door Hart voor Bloemendaal, in 2018 30 stuks. Van de andere partijen stelden alleen PvdA en PvdA/CDA vragen (totaal drie stuks).  Twee ambtenaren zijn inmiddels fulltime belast met het verwerken van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) van burgers, aldus het college. Waarschijnlijk krijgt de raad na de zomer nog een voorstel om in te stemmen met het inzetten van extra ambtenaren. De eerstvolgende vergadering waarop dit onderwerp zal worden behandeld is de commissie Bestuur en middelen van 13 september.

Een verschil is er wel: het uitvoering geven aan Wob verzoeken kost veel tijd omdat alle privacygevoelige informatie, zoals namen, moeten worden weggelakt. Dat hoeft niet te gebeuren als raadsleden hun informatie vragen. Van hen wordt dan wel gevraagd ‘zorgvuldig’ met de verkregen informatie om te gaan.

In het verlengde hiervan wil het college informatie die vertrouwelijk of geheim is verklaard alleen ter inzage aanbieden op het gemeentehuis en geen fotokopieën toestaan.
Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal legt zich daar niet bij neer. Hij verzocht eerder om inzage in e-mails, 40.000 stuks in totaal, en schrijft in een mail aan het college dat hij deze op usb stick wenst te ontvangen. Eerder werd zijn verzoek afgewezen.  Heukels vindt inzage een ‘beperking’, en stelt dat het moet gaan om ‘afgifte’. De Gemeentewet spreekt van het ‘geven’ van inlichtingen.

Onderzoeksvragen Elswoutshoek
Of de verhoudingen met de raad hiermee zijn hersteld zal na het zomerreces moeten blijken. Ook op een ander punt tracht het college het vertrouwen te herstellen, namelijk door een onafhankelijk onderzoek in gang te zetten naar de gebeurtenissen in et dossier Elswoutshoek in 2014. Eind vorige maand zijn de onderzoeksvragen door de raad vastgesteld.  Hoofdvraag: “Is er door politieke ambtsdragers van de gemeente Bloemendaal legaal en integer gehandeld”? De raad ging na enige discussie unaniem akkoord. Raadslid Rob Slewe (HvB) ging op de publieke tribune zitten omdat hij als mede-eigenaar van Elswoutshoek niet mee wilde stemmen.

Een hete zomer, ook voor de politiek in Bloemendaal