Zuid-Kennemerland

Het moeras Bijduinhof

Het spreekwoordelijke moeras waarop het nieuwbouwproject Bijduinhof in Overveen wordt gebouwd wordt dieper en dieper. Er is geen enkele betrokkene die niet boos, wanhopig of op zijn minst geïrriteerd is. Elke actie roept een tegenreactie op, meestal in de vorm van weer een juridische procedure. De gemeenteraad koos voor een eigen actie: het bijeenroepen van een extra commissievergadering Grondgebied, afgelopen dinsdag. Het ziet er naar uit dat deze week in de gemeenteraad een motie ter stemming zal komen waarin de gemeente wordt opgedragen per direct een bouwstop op te leggen. Bezwaar makende omwonenden houden vast aan hun eis: sloop, want “legalisering van de illegale bouw op Bijduinhof is niet mogelijk”.

Alle commotie draait om een bouwproject op het zuidelijke deel van het voormalige Marinehospitaalterrein, in de hoek met de Zijlweg. Kern van het geschil is de bouwhoogte, die volgens omwonenden veel te hoog is omdat het vaststellen van het bouwpeil niet heeft gedeugd. Daarover zijn al diverse rechtszaken gevoerd. De uitkomsten daarvan waren verschillend. De bestuursrechter in Haarlem legde begin dit jaar een bouwstop op, een andere rechter vond juist dat daar geen reden voor was. Momenteel lopen er tussen de 5 en 7 procedures.

Wat is er misgegaan? Volgens de gemeente letterlijk gezien niet echt iets. Die houdt vast aan het standpunt dat er wordt gebouwd binnen het bestemmingsplan. Daarbij heeft de bouwer maximaal gebruik gemaakt van de maten die het bestemmingsplan hem biedt. Hoe hoog de daken ook lijken, ze blijven binnen de maximale nokhoogte van elf meter.
Tegenstanders wijzen erop dat dit recht praten wat krom is. Volgens hen is het peil onjuist vastgesteld en is er gebouwd op een opgeworpen terp om een ondergrondse parkeergarage makkelijker te kunnen aanleggen, waardoor de woningen in de praktijk veel hoger zijn. Over dit peil loopt nog een bodemprocedure bij de Raad van State. Ondertussen echter wordt er doorgebouwd. De bouw ligt al een jaar achter op schema.
Een meerderheid in de commissie Grondgebied schaart zich achter de bezwaarmakers tegen dit bouwproject. Er is een motie in de maak waarin het college wordt opgedragen een bouwstop op te leggen tot de beslissing van de Raad van State in bodemprocedure bekend is.

Wethouder Nico Heijink kon het allemaal niet begrijpen: “Als ik een bouwstop opleg, dan stapt de bouwer morgen naar de rechter om die stop op te heffen. Ik moet wél een legale grondslag hebben voor een bouwstop, en die heb ik niet”.

De wethouder kreeg een storm van kritiek over zich heen en een enkeling opperde zelfs dat een integriteitsonderzoek op zijn plaats zou zijn. Heijink: “Merkwaardig dat  de integriteit van het college in het geding zou zijn. Het idee dat ik een van de partijen bevoordeeld zou hebben werp ik verre van mij. Iedereen is hier hartstikke integer”.

De onvrede binnen de raad is de afgelopen maanden steeds verder gegroeid. Maar in feite is de bouwvergunning al in 2010 afgegeven en was al jaren geleden bekend dat de eigenaar van de grond, Hillgate, geen enkel scheutje water bij de wijn wilde doen. Momenteel richt de onvrede zich op de geringe afstand tussen de bebouwing van Bijduinhof en de bestaande woningen aan Zijlweg en Bloemendaalseweg, waaronder de Villa Tetterode. Volgens de gemeente is die destijds vastgelegd in de regels horend bij het bestemmingsplan. Bezwaar maken door belanghebbenden en raad was toen mogelijk geweest.

In de commissievergadering trok de wethouder uiteindelijk toch enigszins het boetekleed aan. “Het had veel beter gekund dan wat daar in Bijduinhof  gebeurd is.” Verder zei hij dat er intern maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zoals het aannemen van vier nieuwe medewerkers op gebied van onroerend goedzaken. “Er is nu voldoende capaciteit en kwaliteit om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.”