Zuid-Kennemerland

Patstelling rond lichtmasten hockey Bloemendaal

Opnieuw is er controverse over de uitdijende hockeysport in Bloemendaal. Eerst was er debat over een extra half kunstgrasveld voor HBS, dat er uiteindelijk niet mocht komen. Nu richten de schijnwerpers zich op wel of geen lichtmasten rond de velden 3 en 4 van buurclub HC Bloemendaal. Een meerderheid van de raad, die binnenkort over een bestemmingsplanreparatie praat,  lijkt vóór. Maar tegenstanders buiten de raad hebben een troef in de hand: een overeenkomst uit 2004 waarin de hockeyclub afspreekt dat er geen lichtmasten rond de toen nieuwe velden zullen worden geplaatst. Een praktische patstelling dus. Jan de Jong van stichting Schapenduinen hoopt nu dat de nieuwe burgemeester er samen met de nieuwe voorzitster van de club tot een ‘positieve dialoog’ kunnen komen.

Het gaat om de velden die in het verlengde van de Duijnwijckweg, tegen bosrand aanliggen. Aan drie kanten worden de velden omgeven door Natura2000 gebied. Ze zijn destijds aangelegd met flinke financiële injectie van Jan de Jong. Maar op voorwaarde dat er geen kunstverlichting zou komen, toen niet, en ook niet in de verdere toekomst. Dat werd in een overeenkomst vastgelegd, ondertekend door stichting Duinbehoud en de hockeyclub, ten gemeentehuize in bijzijn van een wethouder en de burgemeester.

De club had echter behoefte aan ruimere tijden op de trainingsvelden. De mogelijkheid tot veldverlichting is in 2012 en in 2014 mogelijk gemaakt door een amendement op initiatief van de VVD. De steun was raadsbreed. Hoofdoverweging was dat de schade aan de fauna minimaal dan wel afwezig was. Het gaat in dit gebied om meerdere soorten vleermuizen. De Raad van State echter vond een en ander onvoldoende onderbouwd en gelastte meer onderzoek. In het rapport van bureau Waardenburg eind 2016 was het oordeel dat het niet aannemelijk is dat paarverblijfplaatsen van dwergvleermuizen worden verstoord door lichtmasten en de bosrand is ook geen fourageergebied. Onderzoek naar lichteffecten werd gedaan door adviesbureau Peutz. Die stelde dat de geplande installaties, 14 lichtmasten van 18 meter hoog, teveel licht afgaven maar dat dit door extra maatregelen aan de kappen beter gereguleerd kan worden.

Aan de hand van deze nieuwste gegevens ziet het er naar uit dat de raad deze maand positief zal besluiten. Het gaat dan om reparatie van het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan, waardoor plaatsing van lichtmasten mogelijk wordt. De Raad van State had bepaald dat het besluit voor eind september moet worden genomen, op last van dwangsom aan stichting Schapenduinen, die het beroep bij de Raad had aangetekend. Jan de Jong van die stichting biedt nu aan om het verbeuren van de dwangsom op te schorten in de hoop dat de nieuwe burgemeester, nieuwe voorzitter van de hockeyclub en andere belanghebbenden een gesprek kunnen hebben over ‘de verstoorde balans’.

Stichting Duinbehoud die in 2004 de privaatrechtelijke overeenkomst sloot met de hockeyclub wil bij monde van Marc Janssen nog niet zeggen of deze naar de rechter stapt  als de raad besluit lichtmasten toe te staan. Maar staat positief tegenover het voorstel om met de nieuwe burgemeester om tafel te gaan.  “Dit kan bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming”.

De stichting heeft in een brief aan de raad afgelopen week aangegeven dat er naar alternatieven gezocht zal moeten worden voor het steeds intensievere gebruik van de kleine ruimte die HC Bloemendaal tot haar beschikking heeft. Een samenwerking met sportverenigingen in Haarlem biedt wellicht kansen.

Ook een andere tegenstander van uitbreiding met lichtmasten, stichting Ons Bloemendaal dringt aan om het beter spreiden van sporters in de regio. “Lichtmasten vinden wij een visuele ruimtelijke verstoring en aantasting van het landschappelijk karakter van dit prachtige stukje Bloemendaal: het zicht op en over het meertje van Caprera dat al honderden jaren zo is. Het is een aantasting van ons cultureelhistorisch erfgoed”, aldus Elsbeth van Olffen namens Ons Bloemendaal.