Zuid-Kennemerland

Voorlopig tracé ‘Duinpolderweg’ vastgesteld

De provincies Zuid- en Noord-Holland hebben eind december een voorlopige keuze gemaakt voor een Duinpolderweg-tracé: een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan, en een randweg bij Zwaanshoek. De gemeente Hillegom en natuur- en milieuorganisaties reageren duivels.

Volgens de provincies vermindert het gekozen alternatief de overlast in Beinsdorp, en is rekening gehouden met landbouw en natuur, al stelt de provincie Noord-Holland: “De inpassing van de weg aan de rand van de Vosse- en Weerlanerpolder is wel een aandachtspunt.”  Ook zijn de kosten lager dan in de andere alternatieven.

De aansluiting op de autoweg N206 bij De Zilk wordt uitgesteld. Dit vanwege de bollengrond die ‘kenmerkend is voor het gebied’, en de ligging vlakbij Natura2000-gebied. “Maar ruimtelijk/economische ontwikkelingen kunnen zo’n verbinding in de toekomst toch noodzakelijk maken”, aldus de provincie op de website.

Het voorgestelde tracé gaat dwars door het Hillegomse bedrijventerrein Horst en Daal en ook het pas aangelegde natuurgebied Vosse- en Weerlanderpolder, in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap, wordt doorsneden.” Volgens samenwerkende natuurorganisaties moet het natuurgebied als broedgebied voor weidevogels daar met de aanleg van een weg “als verloren worden beschouwd”. Verder stellen zij: “Hillegom-Noord krijgt straks 23000 auto’s per etmaal op de Weeresteinstraat te verwerken, waardoor een nieuw verkeersknelpunt bij het geplande kruispunt variant Zuid ontstaat. Het wordt tijd dat overheden afstappen van het idee om grote wegen aan te leggen en de oplossing zoeken in almaar meer asfalt ten koste van natuur. Openbaar vervoer en wegbeprijzing zijn de aangewezen middelen daarvoor.”

Hillegom reageert bij monde van wethouder Anne de Jong: “Wij hebben als Zuid-Hollandse gemeentes unaniem de beide provincies geadviseerd om te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die vanaf de N208 richting Haarlemmermeer gaat en ongeveer in het midden tussen Hillegom en Bennebroek ligt (net ten noorden van de Oosteindervaart). Dit ondanks het feit dat aan deze wegverbinding ook enkele schaduwkanten zitten.” Dat dit niet is overgenomen betreurt de wethouder “ten zeerste.”

Van 8 januari tot en met 18 februari kunnen zienswijzen worden ingediend, en op 23 januari wordt tussen 17.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3 in Noordwijkerhout. In 2020 is naar verwachting het tracé definitief bekend.
Zie ook het dossier Duinpolderweg op de website van de provincie Noord-Holland.

Natuurorganisaties laten op hun eigen kaart zien waar het tracé doorheen loopt