Zuid-Kennemerland

700 minder damherten in duinen


Afgelopen week is de jaarlijkse damhertentelling verricht  in de Amsterdamse waterleiding Duinen (AWD). Er lopen er 700 minder rond dan precies een jaar geleden en het aantal is nu 3281, al zijn deze cijfers nog niet definitief. Tussen begin november 2016 en eind maart 2017 zijn 1329 herten afgeschoten  Dit laat Waternet weten.
Dat de rekensom cijfermatig niet klopt is te verklaren door de aanwas, die ook zijn gewone natuurlijke loop heeft gehad. gewoon heeft plaatsgevonden, afschot of niet. De populatie groeit per jaar met zo’n 20 procent.  In juni 2016 werden diverse jonge kalveren geboren.
Waternet heeft een ontheffing voor afschot van 80 damherten per week, in de periode tussen begin november en eind maart. Begin 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland ontheffing verleend om de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen actief te beheren, lees: af te schieten. Waternet heeft in maart 2016 een start gemaakt met het actief beheer.
Het streven is een populatie van circa 1000 damherten voor de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) tezamen, respectievelijk 800 in de AWD en 200 in NPZK. Het merendeel van het hertenvlees wordt verspreid via poeliers, en twintig procent gaat naar Voedselbanken.
Het aantal damherten is de laatste paar jaren sterk gestegen. Hun aantal betekent een grote aanslag op de biodiversiteit in het gebied. Veel flora is verdwenen, en zo ook de ree, omdat voor hen geen geschikt voedsel overblijft. Midden jaren negentig waren er ongeveer 250 in de duinen te vinden, inmiddels nog slechts een handvol.